#2 တကိုယ်လုံးဖွေးစွတ်နေသော်လည်း တနေရာလေးကွက်မဲနေသောအခါ😜